Akademia e-seniora – internet w każdym wieku!

Akademia E-seniora 2013 plakat