Konkurs – „Biblioteka Moich Marzeń”

Konkurs "Biblioteka Moich Marzeń" 2016 banner

Regulamin konkursu plastycznego
„Biblioteka moich marzeń”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince.
2. Konkurs ma zasięg lokalny.
3. Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki, zainteresowanie dzieci Biblioteką.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci w przedziale wiekowym 3-7 lat.
5. Zadaniem jest wykonanie pracy plastycznej nt. „Biblioteka moich marzeń”.
6. Prace oceni jury powołane przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince.
7. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy.
8. O rozstrzygnięciu konkursu opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie.
9. Złożone na konkurs prace nie będą zwracane . Przechodzą na własność organizatora.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne z terenu gminy Cybinka, w wieku 3-6 lat.
2. Na konkurs zgłaszamy prace dotychczas niepublikowane i nienagrodzone w innych konkursach.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę.
4. Pracę należy wykonać w formacie A4, technika dowolna.
5. Każda praca musi posiadać na odwrocie dane uczestnika konkursu
(imię, nazwisko, dokładny adres i nr telefonu rodzica bądź opiekuna prawnego, jeśli to możliwe również e-mail).
6. Prace można składać w Bibliotece osobiście lub przesłać na adres:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince, ul. Słubicka 28,
69-108 Cybinka.
7. Termin składania prac upływa 17 czerwca 2016 roku.
8. Liczy się termin wpłynięcia prac do organizatora. Prace złożone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

25.05.2016