Konkurs na Kalendarz Adwentowy – regulamin

Regulamin konkursu na Kalendarz Adwentowy

 1. Organizatorem konkursu na Kalendarz Adwentowy jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince.
 2. Celem konkursu jest:
  • Popularyzowanie oraz kultywowanie zwyczajów bożonarodzeniowych,
  • Rozbudzanie inwencji twórczej,
  • Integracja społeczności lokalnej.
 3. Uczestnicy konkursu – konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Cybinka.
 4. Kategorie konkursu:
  • Kategoria I – dzieci przedszkolne,
  • Kategoria II – szkoła podstawowa,
  • Kategoria III – praca grupowa (stowarzyszenie, instytucja, praca rodzinna).
 5. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie kalendarza adwentowego w dowolnej formie przestrzennej.
 6. Technika wykonania kalendarza i materiały, jakie zostaną użyte, są dowolne. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie.
 7. Samodzielnie wykonane prace z załączoną metryczką, zawierającą imię, nazwisko, wiek i nr telefonu, należy dostarczyć do Organizatora w terminie do 29 listopada 2019 r.
 8. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
 9. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 10. Jury będzie zwracało uwagę na: oryginalność, pomysłowość i estetykę wykonania, nakład pracy, różnorodność wykorzystanych materiałów.
 11. Prace przekazane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 12. Lista laureatów udostępniona będzie na stronie internetowej www.biblioteka-cybinka.pl, www.cybinka.pl oraz w mediach społecznościowych.
 13. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 grudnia 2019 r. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, o czym zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 14. Do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku uczestnika (załącznik nr 1 lub 2) oraz wypełnioną metryczkę (załącznik nr 3).
 15. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, dla potrzeb realizacji Konkursu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź odwołania konkursu w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających jego przeprowadzenie.